ניהול סיכונים

שרשרת אספקה בארגונים המודרניים פגיעה היום יותר מתמיד. הסיכונים האפשריים הולכים ומתרבים והשפעותיהם על הארגון מתעצמות ככל ששרשרת האספקה הופכת סבוכה יותר. ישנם אינספור סיכונים אפשריים: מלחמות, תאונות, עלייה פתאומית במחירי הגלם, כשלונות עסקיים וכו. הפרעה קטנה לתהליך שרשרת אספקה זו יכולה להביא לנזקים כבדים במונחים של הכנסות, רווחים ויחסים עם לקוחות. אולם, ישנה דרך למנוע נזקים אלו ע"י מדיניות ניהול סיכונים נכונה.

מהו סיכון?
אי ודאות שבמידה ותתרחש, תהיה לה השפעה חיובית או שלילית על הביצועים והעלויות של הארגון.

מדוע ניהול סיכונים חשוב במיוחד היום?
  • ישנה עלייה בחשיבות שרשרת ההספקה
  • שרשראות ההספקה רזות יותר
  • מעבר ל-Outsourcing
  • עירוב ספקים בשלב מוקדם של הפיתוח
  • שיתוף מידע משמעותי עם ספקים

מהו ניהול סיכונים?
התהליך השיטתי של זיהוי, ניתוח וגיבוש התגובה לסיכון.

שלב 1- זיהוי מטרות עסקיות

שלב 2- זיהוי סיכונים
נעשה ע"י מיפוי שרשרת ההספקה – ספקים וחומרים

שלב 3- ניתוח וכימות מוקדי הסיכון

בדיקה מהי ההסתברות לסיכון, מהי ההשפעה על הארגון באם יקרה והאם ישנם סיכונים המשפיעים זה על זה.
שימוש בשני מדדים עיקריים על מנת למדוד את ההפרעה:

BIT) - Business Interruption Time): מדד זה מציג את השפעת הסיכון במונחי זמן. כלומר, בכמה זמן תידחה אספקת המוצר בעקבות אירוע מסויים.
BIV) - Business interruption Value): מדד זה מציג את השפעת הסיכון במונחי עלות. חישובו נעשה ע"י הכפלת רווח גולמי יומי ב- BIT בנוסף לעלויות נוספות.

דירוג הסיכונים לפי דרגות ההשפעה על החברה (מדדי BIV) ולפי ההסתברויות לאירועים ובניית מטריצת דירוג סיכונים.

שלב 4- גיבוש מדיניות תגובה לסיכונים צפויים
הכנת הארגון- BCP (Business Continuity Planning): תכנון המאפשר התנהלות רציפה של פעולות במקרה של אירוע. התכנון כולל פעולות לביצוע, מקורות נדרשים ותכנון פרוצדורות עוקבות.

לרכש באאוטסורסינג לחצו כאן

  • ניהול שרשרת אספקה